Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of

diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van

beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de

ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van

een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand

van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst

uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt

voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en

ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van

zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de

bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een

reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of

afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer

in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan

op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie

van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

BB–Computerhulp

Piet Heynlaan 22a

39331 AD Woudenberg

Telefoonnummer: 06 446 95 767

E–mailadres: info@bb–computerhulp.nl

KvK–nummer:53806182

BTW–identificatienummer: NL093041421B01

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen

ondernemer en consument.

2. De algemene voorwaarden zijn bij de ondernemer in te zien en zij kunnen

op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden

toegezonden.

3. De tekst van deze algemene voorwaarden kunnen langs elektronische

weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze

dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder

voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de

aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende

gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de

consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van

afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in

het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is

wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het

aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

• de eventuele kosten van aflevering;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke

handelingen daarvoor nodig zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het

gestand doen van de prijs;

• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten

van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden

berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op

welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van

door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de

wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand

komt;

• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan

worden gesloten;

• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de

wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg

kan raadplegen; en

• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een

overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van

producten of diensten.

Artikel 5 De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot

stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod

en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft

aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de

ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van

deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst

ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer

passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van

de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web

omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de

ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte

stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,

alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een

verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de

ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de

overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling

of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te

verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de

volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de

consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een

duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de

consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het

herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake

het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of

digitale inhoud; voor zover

van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling,

aflevering of uitvoering van de

overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de

overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde

duur is.

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor

herroeping.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks

van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van

toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 Herroepingsrecht

Bij producten;

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van

een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder

opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen

naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)

verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument,

of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de

vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft

besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen

derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de

consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over

heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een

verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of

onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen

derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende

een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem

aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst

voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is

geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen

ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van

herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het

sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet

op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over

herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie

over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft

verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de

oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde

bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan

de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum

van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de

dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens

de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het

product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken

in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het

product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het

product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou

mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het

product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die

verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het

product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de

overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht

heeft verstrekt.

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht

door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit

binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor

herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in

lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of

overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet

als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De

consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij

het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren,

indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform

de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het

herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van

het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze

kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te

dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht

dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit

die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of

bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de

ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van

de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van

herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de

levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn

gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van

stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier

voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de

dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de

bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke

levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd

met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde

van de bedenktijd;

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen

van zijn toestemming; of

c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te

bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle

aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 Verplichtingen van de ondernemer bij

herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op

elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze

melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief

eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor

het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op

de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de

ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met

terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument

aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip

eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de

consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere

methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van

levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de

bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van

het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het

aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen

op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die

zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder

een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij

producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden

aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de

mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding

van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de

producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar

alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming

van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra

de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie,

als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is

voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer,

autoverhuurdiensten en catering;

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de

overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is

voorzien;

6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet

geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een

individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een

specifieke persoon bestemd zijn;

7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of

hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de

verzegeling na levering is verbroken;

9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn

met andere producten;

10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het

sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan

plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is

van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed

heeft;

11. Verzegelde audio–, video–opnamen en computerprogrammatuur,

waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van

abonnementen hierop;

13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager,

maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming

van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht

verliest.

Artikel 11 De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de

prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,

behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten

waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële

markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen

aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat

eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de

overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke

regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de

overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen

heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen

tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn

inclusief BTW.

Artikel 12 Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen

aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de

redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum

van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke

bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden

regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter

zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de

ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet

en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 13 Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij

het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten

en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf

kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene

voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met

bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere

leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt,

of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden

uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de

bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht

om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele

schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het

bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk

binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de

ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te

stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze

worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende

artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van

retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de

ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf

aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger,

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Duurtransacties: duur, opzegging en

verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is

aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten

(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met

inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is

aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten

(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde

van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe

overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste

één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een

bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor

zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot

het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of

diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een

bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde

tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag– nieuws–

en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een

bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze

verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen

met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot

het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend

voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag

opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De

opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt

tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag–,

nieuws– en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking

afleveren van dag–, nieuws– en weekbladen en tijdschriften (proef– of

kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt

automatisch na afloop van de proef– of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de

consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een

opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid

en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen

duur verzetten.

Artikel 15 Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de

consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien

dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het

verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze

overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene

voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden

bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen

enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende

bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft

plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde

betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer

behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de

consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 16 Back–up van data

Onverwachte mankementen kunnen zich voordoen bij alle

gebruiksvoorwerpen, of het nu gaat een om een auto, een wasmachine of

een computer. Iedere computergebruiker moet erop bedacht zijn dat een

mankement bij een computer het verlies van data (zoals tekst– en

fotobestanden) kan betekenen. Daarom behoort het regelmatig maken van

een back–up van databestanden tot de normale voorzorgsmaatregelen die

iedere computergebruiker hoort te nemen. Op deze manier kan schade

zoveel mogelijk worden beperkt wanneer de computer het onverhoopt laat

afweten.

Houd er altijd rekening mee dat de aard van een reparatie met zich kan

meebrengen dat data verloren gaat, bijvoorbeeld wanneer het noodzakelijk

is opnieuw te formatteren om de computer weer in orde te brengen. In een

dergelijke situatie kan de reparateur niet worden verweten dat er data

verloren is gegaan.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom

van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met

betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten

bij BB–Computerhulp, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 18 Persoonsgegevens.

BB–Computerhulp zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in

overeenstemming met haar privacy beleid. BB–Computerhulp neemt daarbij

de van toepassing zijnde privacyregel– en wetgeving in acht. De

persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die BB–Computerhulp in het

kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel

door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden

gebruikt voor of bij:

a. risicoanalyses

b. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of

onregelmatigheden

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen van BB–Computerhulp, haar overeenkomsten en de

uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20 Links

De site van BB–Computerhulp kan advertenties van derden of koppelingen

naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun

sites heeft BB–Computerhulp geen invloed en is daarvoor niet

verantwoordelijk.

Artikel 21 Uw rechten

U kunt altijd aan BB–Computerhulp vragen welke gegevens over u worden

verwerkt. Hiertoe kunt u een e–mail sturen. Ook kunt u per e–mail aan BB–

Computerhulp vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan

te brengen, die BB–Computerhulp zo spoedig mogelijk zal verwerken.

Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u

BB–Computerhulp hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie

gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e–mailadres heeft opgegeven.

Call Now Button